Kasutamistingimused

1. Internetipõhise rendiplatvormi kasutamistingimused on siduvad kõikidele Storenti veebipõhise rendiplatvormi kasutajatele, edaspidi nimetatud kui Rendiplatvorm.
2. Rendiplatvormi saavad kasutada vaid kliendid, kellel on allkirjastatud ja kehtiv koostööleping Storentiga.
3. Rendiplatvormi registreeritud kasutajaks saamiseks peab järgima ja kinni pidama Rendiplatvormis kehtestatud registreerimistoimingutest.
  • Juriidilisest isikust olemasolev klient: kõikidele töötajatele, kellel on kehtiv volikiri seadmete rentimiseks, võimaldatakse automaatselt juurdepääs Rendiplatvormi ning luuakse kasutaja volikirja kehtivuse tähtajani.
  • Juriidilisest isikust olemasolev klient: kõik töötajad, kel on registrijärgne allkirjaõigus, saavad lisaks kasutajale automaatselt administraatori õigused.
  • Juriidilisest isikust olemasolev klient, kelle töötajatel puudub Rendiplatvormi juurdepääs, peab esitama kasutaja registreerimise avalduse koos töötajate nimekirjaga, kellele soovitakse juurdepääsu tagada. Nimekirjas peab olema toodud kasutusõiguse ulatus (tavakasutaja või administraator). Olles avalduse läbi vaadanud, annab Storent kliendi vastavatele töötajatele soovitud juurdepääsu Rendiplatvormi.
  • Juriidilisest isikust olemasolev klient, kelle töötajatele on antud juurdepääs Rendiplatvormi koos administraatoriõigustega, saavad esitada taotlusi kliendi töötajatele juurdepääsuõiguste määramiseks või tühistamiseks Minu konto kaudu. Pärast taotluse läbivaatamist annab Storent kliendi poolt märgitud töötajatele vajaliku juurdepääsu Rendiplatvormi või siis tühistab õigused.
  • Füüsilisest isikust olemasolev kliendil on vaikimisi juurdepääs Rendiplatvormi, mis antakse nende püsikliendiks registreerimise hetkel.
  • Füüsilisest isikust uus klient, kellel ei ole Rendiplatvormi juurdepääsu, täidab kasutaja registreerimise vormi. Pärast täidetud registreerimisvormi saamist annab Storent isikule administraatori õiguse või siis tavakasutaja juurdepääsuõiguse isikule, kes registreerimisvormis on määratletud kui kliendi kontaktisik.
  • Administraatori tasemel Rendiplatvormi juurdepääsu omandanud kasutajad on vastutavad kliendi poolt uute kasutajate lisamise ning olemasolevate kasutajate õigeaegse eemaldamise eest.
4. Olles saanud registreeritud Rendiplatvormi kasutajaks, nõustub isik personaalselt vastutama oma Rendiplatvormi kasutajaandmete õigsuse eest.
5. Iga registreeritud portaalikasutaja saab aru ja nõustub sellega, et tema Rendiplatvormi kasutajaprofiilis toodud andmetele on juurdepääs kõikide teiste, sama klienti esindavate portaalikasutajate poolt, ning et esitatud andmete kasutamine ei ole Storentist sõltuv.
6. Kasutajad vastutavad oma andmete täpsuse eest. Kasutajad peavad korrigeerima võimaluse korral oma andmeid. Kui see ei ole võimalik, siis peavad nad sellest teavitama Storenti Rendiplatvormi administraatorit. Tellimustes, hinnapakkumistes, broneeringutes jms dokumentides märgitud teave on siduv kõikidele kasutajatele.
7. Iga kasutaja võib registreerida Rendiplatvormi kasutajaks ainult üks kord. Kasutajatel on keelatud avaldada oma juurdepääsuandmeid Rendiplatvormi ja salasõna kolmandatele isikutele.
8. Rendiplatvormi kasutaja peab järgima Rendiplatvormile juurdepääsu saamiseks kasutatavate kolmandate osapoolte autentimisvahendite tingimusi. Storent ei vastuta kolmandate osapooltena tegutsevate autentimisvahendite pakkujate tegevuse eest.
9. Rendiplatvormi kasutaja vastutab Rendiplatvormis olevate kliendiandmete ja muu info avaldamisest tulenevate tagajärgede eest personaalselt.
10. Storent ei vastuta Rendiplatvormi kasutajaandmetes tehtud muudatuste eest, mille on põhjustanud teised isikud seadustele mittevastavate toimingute või tehnilise iseloomuga probleemide tagajärjel.
11. Registreeritud kasutaja võib igal hetkel katkestada oma tegevuse Rendiplatvormis registreeritud kasutajana, saates selleks Rendiplatvormi administraatorile teate kasutaja kustutamiseks.
12. Kasutajal on keelatud teha tegevusi, mis on suunatud Rendiplatvormi ja teiste kasutajate ohutuse, stabiilsuse või toimimise kiiruse vastu. 
13. Kasutajad ei tohi teha Rendiplatvormis tegevusi, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, petta Storenti, kasutada ebatsensuurseid väljendeid ega lisada teavet erootilise, pornograafilise või muu sobimatu sisu kohta.
14. Storent ei vastuta Rendiplatvormi kasutajatele tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud Rendiplatvormi teenuste kasutamisest (välja arvatud kahjud, mis tulenevad raskest hooletusest või pahatahtlikust kavatsusest) ega muude Rendiplatvormi kasutajate avaldatud materjalide eest.
15. Kasutajad võivad Rendiplatvormist või sellega seotud töödest saadud informatsiooni teisaldada, avaldada, müüa või reprodutseerida ainult pärast vastava kirjalikku loa saamist Storentilt.
16. Paigutades teabe Rendiplatvormile, on Rendiplatvormi kasutaja kohustatud veenduma, et teave pole ebaseaduslik. Rendiplatvormi kasutaja on kohustatud tegema kõik endast olenevad vajalikud toimingud, et kaitsta Storenti seaduslikke huve kolmandate isikute eest mis tahes hagide või nõuete vastu, mida võib Storenti vastu esitada, seoses Rendiplatvormile kasutaja poolt pandud teabega.
17. Rendiplatvormi kasutajatele kättesaadavad teenused on tasuta ja vastavad praegusele kvaliteeditasemele. Pretensioonide või ettepanekute puhul võtke palun ühendust Storentiga.
18. Kasutajad peavad järgima Rendiplatvormi kasutustingimusi, mis on seotud Storenti nõuetega Rendiplatvormi ja selle kasutajate seotud tegevustega. Storentil on õigus piirata või keelata kasutaja juurdepääsu Rendiplatvormile ning kustutada kogu teave.
19. Kõik platvormiga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad ainult Storentile. Nende õiguste rikkumise korral tuleb vastutav isik vastavalt kehtivale seadustikule vastutusele võtta, samuti vastutab nimetatud õigusi eiranud isik täielikult Storentile rikkumiste tagajärjel tekitatud kahju eest.
20. Kõik Rendiplatvormil kuvatavad kasutaja isikuandmed on kaitstud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Selliste andmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi õigusaktides määratletud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid.