PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Need privaatsuspõhimõtted (edaspidi: põhimõtted) sisaldavad teavet selle kohta, miks STORENT OÜ kogub, kasutab või jagab teie isikuandmeid seoses teie kui kliendi ja STORENT OÜ vahelise suhtega. Palun lugege need privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

STORENT OÜ hoolitseb teie privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest ning järgib teie õigust isikuandmete töötlemise seaduslikkusele kooskõlas kohalduvate õigusaktidega – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi: määrus) ning teiste kohalduvate privaatsuse ja andmete töötlemise valdkonna õigusaktidega.

Seda arvestades on STORENT OÜ välja töötanud privaatsuspõhimõtted, mille eesmärk on anda teile määruses ette nähtud teavet.

Privaatsuspõhimõtted kehtivad andmete töötlemisel sellest sõltumata, millises vormis ja/või keskkonnas te meile isikuandmeid edastate.

Kasutame küpsiseid (hotjar.com) selleks, et analüüsida külastatavust storent.ee lehel, isikupärastada kohapealset sisu, esitada kohandatud reklaame ja täiustada teie kogemusi sellel veebisaidil. Lisateabe saamiseks külastage hotjar.com lehte.

Küpsiste kasutamise põhimõttedhttps://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies


1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

Praegu kehtivate privaatsust puudutavate õigusaktide kohaselt oleme me vastutav töötleja. STORENT vastutab selle eest, et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt neile põhimõtetele ja kohalduvatele andmekaitset puudutavatele õigusaktidele./p>

Vastutava töötleja kontaktandmed

STORENT OÜ, reg-kood: 11682327

Aadress: Tartu mnt 83-205, Tallinn, telefon: 59198863

Privaatsuse eest vastutava isiku kontaktandmed:

Aadress: Punane 6a, Tallinn, 13619, e-post: privacy.ee@storent.com

2. ISIKUANDMETE SAAMINE

Me vastutame nende isikuandmete eest, mille kasutaja on ise STORENTILE üle andnud (täites avalduste vorme, sisestades andmeid rakendustes, võttes meiega ühendust sotalvõrgustikes või külastades meie klienditeeninduskeskusi), samuti nende isikuandmete eest, mille me oleme mingil muul viisil saanud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmed, mida me saame, kuuluvad näiteks järgmistesse kategooriatesse:

  • üldandmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev ja isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed;
  • kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, aadress ja telefoninumber, amet esindatavas ettevõttes ja volituse andmed, soovitav suhtluskeel. Kontaktandmed hõlmavad ka suhtluse sisu – e-kirju, kirju, fakse, töötajate märkmeid vestluse sisu kohta;
  • teave, mis on seotud kliendisuhtega, näiteks koostatud pakkumuste ajalugu, tellimuste ajalugu, renditehingute ajalugu (renditud tehnika, rendi alguse ja lõpu kuupäev, renditud tehnika kasutuskoha aadress, kasutatud lisateenused);
  • maksejõuetuse hinnangu ja võlakohustuste andmed (sealhulgas võla suurus, võlakohustuste alguse ja lõpu kuupäev ning muud andmed, mida me saame võlgade väljanõudmisega tegelevatelt või krediidiinfot pakkuvatelt firmadelt);
  • muud andmed, mis on tekkinud lepingu täitmise käigus.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Me töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

3.1. Identifitseerimine ja teenuste osutamine

Teie isikuandmete kogumise eesmärk on teie identifitseerimine (sealhulgas digitaalseid lahendusi, näiteks SmartID-d kasutades), meie teenuste osutamine teile, lepingu täitmine või koostamine, kliendisuhete haldamine ja hoidmine meie ja teie või teie ettevõtte vahel, mida te esindate juhi, volitatud isiku, kontaktisikuna või mis tahes muul viisil. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie või teie esindatava ettevõtte vaheline leping.

3.2. Maksejõuetuse hindamise ja võlgade väljanõudmisega seotud andmed

Me töötleme teie isikuandmeid ka selleks, et hinnata teie või teie esindatava ettevõtte maksevõimet. Kui te ei tasu arveid õigeaegselt, võime me edastada teie isikuandmed võlgade väljanõudmisega tegelevale firmale (näiteks CKE Inkasso) ja/või mõnele võlgnike registrile, näiteks krediidiinfo büroole. Neil juhtudel on isikuandmete töötlemise alus meie õigustatud huvi tagada kaitse meie ettevõtte huvidele ja saada oma teenuste eest tasu.

3.3. Finantsarvestusega seotud andmed

Selleks, et täita oma kehtivatest raamatupidamist ja makse sätestavatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, töötleme me teie isikuandmeid nendes aktides sätestatud mahus ja aja jooksul.

3.4. Turundus

Me võime kasutada isikuandmeid, et võtta teiega ühendust, saata teile STORENTI osutavate teenustega seotud teavet, teavitada teid muutustest meie pakutavates toodetes ja teenustes või paluda teid anda meie toodete või teenuste kohta tagasisidet.

Me võime saata teile kaubanduslikke teadaandeid STORENTI toodete ja teenuste, turunduskampaaniate ja muude teenuste kohta. Me tagame teile võimaluse loobuda millal tahes kaubanduslike teadaannete saamisest.

STORENT võib teie isikuandmete töötlemise käigus teid ka profileerida, et isikustada pakkumisi ja tagada teile kõige sobivama sisuga pakkumised.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE

Me ei müü ega edasta kasutaja isikuandmeid muul viisil kolmandatele pooltele.

Andmeid avaldatakse neile meie töötajatele, kes vajavad neid oma otseste kohustuste täitmiseks ning vastava teenuste osutamise lepingu täitmiseks või sõlmimiseks.

Me võime edastada kasutaja isikuandmeid:

  • oma lepingupartneritele ja alltöövõtjatele, kes tagavad vastavalt meie juhistele teenuse osutamise volitatud töötlejate ja alltöötlejatena;
  • võimuorganitele või õigusteenuste osutajatele, kui esinevad kahtlused kuritegelike või nõuetele mittevastavate tegevuste osas;
  • võimuorganitele, õigusteenuste osutajatele või teistele pooltele, kui seda nõuab meilt seadus või võimuorgani korraldus.

Me edastame kasutajate isikuandmeid ainult neile kolmandatele pooltele, keda me usaldame. Selle tagamiseks, et kasutaja isikuandmeid töödeldakse ainult vastavalt kehtivatele privaatsust puudutavatele õigusaktidele, valime me partnereid hoolikalt.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE ELi VÕI EMPd

Me ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumi.

6. KÜPSISED

Kui kasutajad kasutavad STORENTI veebisaite, siis võidakse teavet kasutamise kohta salvestada küpsistena. Küpsised on passiivsed tekstifailid, mis teenuse kasutamisel salvestatakse brauserisse kasutaja seadmes, näiteks arvutis, mobiiltelefonis või tahvelarvutis. Me kasutame küpsiseid selleks, et muuta teenuse kasutamist kasutajate jaoks paremaks ja saada teavet, näiteks teenuse kasutamise statistikat. Seda tehakse teenuse osutamiseks ja paremaks muutmiseks. Mõnikord võib küpsiseid kasutades saadud teave sisaldada isikuandmeid ning neil juhtudel reguleerivad seda meie küpsiste kasutamise põhimõtted.

Kasutaja võib igal ajal oma seadme seadeid muutes keelata küpsiste kasutamise. Küpsiste kasutamise keelamine võib mõjutada teenuse toimimist, näiteks ei pruugi teenuse mõned funktsioonid olla kasutatavad.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

STORENT säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kuni need ei ole enam vajalikud nende saamise ja töötlemise eesmärkidel. Äridokumentide, mis hõlmavad raamatupidamisdokumente ja raamatupidamisarvestust, säilitamise tähtaeg on 5 või 10 aastat.

8. TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus nõuda kirjalikult teavet meie töödeldavate isikuandmete kohta, kasutades allpool olevas 11. punktis sisalduvaid kontaktandmeid. Teil on õigus saada tasuta üks (1) koopia töödeldavatest isikuandmetest, mis puudutavad just teid. Lisakoopiate eest on vastutaval töötlejal õigus määrata mõistlik tasu, mis katab sellise taotluse täitmise kulud.

Vajadusel võite te kirjalikult taotleda oma ebaõigete isikuandmete parandamist, kasutades 11. punktis sisalduvaid kontaktandmeid või meie veebisaidi vastavat funktsiooni.

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist, samuti esitada töötlemise kohta vastuväide, lähtudes teatud tingimustes õigustatud huvidest.

Teil on õigus võtta millal tahes tagasi nõusolek töötlemisega, mille te olete vastutavale töötlejale andnud. Nende õiguste kasutamine võib aga tähendada seda, et teie võimalused saada STORENTILT teenuseid on edaspidi piiratud.

Teil on teatud tingimustel õigus andmeid üle kanda, mis hõlmab endas õigust saada isikuandmeid ja edastada neid teisele vastutavale töötlejale, kui see ei mõjuta negatiivselt teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta, kui te leiate, et isikuandmete töötlemine rikub eraelu puutumatuse sätteid.

Teil on ka kõik teised määrusest tulenevad õigused.

9. TURVALISUS

Meie prioriteet on isikupuutumatus, mistõttu me tegutseme aktiivselt, et kasutajate isikuandmeid töödeldaks suurima hoolega. Me võtame kõiki vajalikke meetmeid, et kasutajate ja teiste isikute andmeid töödeldaks turvaliselt ning et seejuures järgitaks neid privaatsuspõhimõtteid ja määrust.

Kuna aga andmete saatmine internetis ja mobiilsidevõrkudes on sageli seotud riskiga, siis võtab kogu riski enda peale just see isik, kes andmeid saadab. On oluline, et ka teie ise võtaksite vastutuse ja tagaksite nii, et teie andmeid kaitstaks. Te olete ise vastutav oma kasutajanime ja parooli saladuses hoidmise eest.

10. PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Meil on igal ajal õigus oma privaatsuspõhimõtteid muuta või täiendada. Privaatsuspõhimõtete uusim versioon on alati saadaval meie veebisaidil. Uut versiooni loetakse kasutajatele teada antuks, kui kasutaja on kas saanud e-kirja, milles kasutajat teavitatakse uuest versioonist (kasutades e-posti aadressi, mille kasutaja on määranud STORENTIGA suhtlemiseks), või kui kasutajat on muul viisil teavitatud uutest privaatsuspõhimõtetest.

11. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Küsimuste esitamiseks, lisateabe saamiseks meie isikuandmete töötlemise kohta või meiega ühenduse võtmiseks muudes küsimustes kasutage palun järgmisi kontaktandmeid: privacy.ee@storent.com.

12. ÕIGUS ESITADA KAEBUS JÄRELEVALVEASUTUSELE

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (andmekaitseinspektsioonile). Andmekaitseinspektsioon võtab dokumente vastu posti ja e-posti teel (turvalise digialllkirjaga dokumente). Andmekaitseinspektsioon võtab elektroonilisi saadetisi vastu e-posti aadressil info@aki.ee. Ameti postiaadress on Tatari 39, Tallinn, 10134. Lisainfo: www.aki.ee